9. Sodelujmo! – kako premagovati različnosti in delati skupaj?

Kako premagovati različnosti in delati skupaj?

Namen delavnice:

Udeleženci/ke bodo prek aktivnosti prepoznavali pomen sodelovanja (v različnih situacijah) za uspešno delovanje skupine.

Cilji delavnice:

• Udeleženci izdelajo čim višji papirnati stolp z omejenimi sredstvi (navaden papir)
• Udeleženci prepoznajo različne karakteristike članov skupine in načine za boljšo komunikacijo z njimi (barve)

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
10 min ogled filmčka o sodelovanju, pogovor o oslih in delovanju v timu (kaj je za vas timsko delo) uokoljenje v obravnavano tematiko filmček Minions – Teamwork12
20 min Vaja najvišji stolp! udeleženci izdelajo najvišji stolp zgolj iz papirja navadni beli listi
15 min barve v skupini – vprašalniki udeleženci izdelajo najvišji stolp zgolj iz papirja priloga 7.1
10 min barve v skupini in razlaga vprašalnikov + delitev v skupine udeleženci spoznajo načine za boljšo komunikacijo s posamezniki glede na njihove barve priloga 7.2
15 min preizkus: vaja komunikacije udeleženci poiščejo skupne značilosti posamezne barvne skupine listi v barvah skupin (rdeč, rumen, moder, zelen)
15 min preizkus: eggcercise udeleženci v praksi preizkusijo delovanje ‘popolnih’ skupin • jajca
• vrvice
• časopisni papir
• slamice
5 min zaključek zaključek celotne delavnice /

Vsebina

(So)delovanje v skupini

Na začetku delavnice voditelj udeležencem predvaja video Minions – Teamwork13, da ustvari dobro vzdušje v skupini in po ogledu udeležence nagovori k ‘možganski’ nevihti o vsem, kar zanje predstavlja sodelovanje oziroma delo v skupini ali timu.

Voditelj odgovore udeležencev beleži in jih ob koncu aktivnosti spodbudi, da lahko tudi med samo delavnico na plakat/tablo dodajo pojme, ki jih spomnijo na delovanje v skupini (voditelj jih med prihodnjimi dejavnostmi na to tudi opomni).

Najvišji stolp!

Voditelj naključno razdeli udeležence delavnice v manjše (enakovredne) skupine in vsaki skupini da 8 praznih belih listov (A4). Vsaka skupina dobi navodilo, naj zgolj iz teh listov zgradi čim višji stolp (zmagovalni skupini lahko tudi ponudimo nagrado). Izdelavo časovno omejimo na 5 minut – potem igro prekinemo in si ogledamo posamezne stolpe. Skupaj ocenimo kateri stolp je najvišji, potem pa udeležencem ponudimo še 4 dodatne liste za nadgradnjo stolpa. Zmaga skupina, katere končni stolp je najvišji.

Katera barva si?

Voditelj delavnice pripravi in razdeli vprašalnike14, dodatno obrazloži navodila na vprašalnikih in počaka, da jih udeleženci rešijo. Ko udeleženci rešijo vprašalnike, dobijo navodila, naj seštejejo rezultate, ki so jih dobili v navpičnih stolpcih (4 stolpci). Prvi stolpec označuje rdečo barvo, drugi rumeno barvo, tretji modro barvo in četrti zeleno barvo. Udeležencem voditelj na vidno mesto nariše simbol v njegovi barvi, da bo delovanje v naslednjih aktivnostih potekalo bolj gladko.

Preizkus – vaja komunikacije

Udeležence voditelj razdeli v skupine glede na rezultate, ki so jih dobili v vprašalnikih (rdeča, rumena, modra in zelena skupina). Vsaki skupini razdeli obrazložitev njihove barve v skupini ter list papirja v barvi njihove skupine in jih prosi, naj kritično ovrednotijo izjave, ki so napisane v prvem delu delovnega lista – v kolikšni meri veljajo za njih kot posameznika in njih kot celotno skupino (5 minut). Posamezne skupine svoje ugotovitve predstavijo ostalim, ponudimo pa tudi čas in prostor za razpravo.

Preizkus – Eggcercise

Voditelj udeležencem obrazloži teorijo, da skupina najbolje deluje, če je v njej vsaj en zastopnik vsake barvne skupine. Z namenom preizkušanja teorije v praksi, voditelj udeležence razdeli v enakovredne skupine, s posebno pozornostjo na barve posameznih članov skupine (v pomoč mu bodo narisani barvni simboli na udeležencih). Vsaki skupini voditelj zagotovi primeren prostor za delo (naj si skupine ne bodo v oviro) in vsaki skupini da enak material: 1 jajce na vrvici, časopisni papir, plastične slamice ipd15. Udeleženci naj izdelajo ‘lovilec jajc’ – napravo, ki bo preprečila, da bi se jajce ob padcu z višine 1.5m razbilo. Pri udeležencih spodbujamo kreativnost, pozorni pa smo na enako uporabo materialov. Po 10 minutah ‘lovilce jajc’ testiramo (vsaki uspešni ekipi iskreno čestitamo).

Zaključek

Z udeleženci se vrnemo k plakatu, kjer je napisana naša ‘možganska nevihta’ in ovrednotimo, katere lastnosti/pojme smo uporabili pri današnji delavnici. Voditelj se zahvali udeležencem za sodelovanje in jih spodbudi k takšnemu sodelovanju tudi v prihodnje.

Avtorici: Neža Repanšek in Sara Repanšek

10. Želja storiti nekaj več – Odkrij svojo poklicanost in premaknil boš svet

Odkrij svojo poklicanost in premaknil boš svet

Namen delavnice:

Udeleženec prepoznava pomen poklicanosti in njenega uresničevanja in udejstvovanja.

Cilji delavnice:

• Udeleženci spoznavajo svoje talente, iščejo svojo poklicanost in razmišljajo, kako jo uresničevati preko študija in nazadnje preko službe.
• Udeleženci osvojijo pojme s katerimi si lahko pomagajo pri iskanju svoje poklicanosti.

Trajanje delavnice: 90 minut

ČAS AKTIVNOST NAMEN PRIPOMOČKI
5 min uvodna igra uokoljenje v obravnavano tematiko. upravni obrazci (opcijsko)
20 min odkrivanje talentov vsak udeleženec poišče tri svoje talente in enega predstavi priloga 8.1
20 min poklicanost in poslanstvo Talenti so nam podarjeni, a s kakšnim namenom? žogica
15 min univerza izbrati katero znanje potrebujemo za razvijanje naših talentov priloga 8.2
15 min služba razmisliti o službi, kjer bi si rad služil »kruh« • priloga 8.3
• žogica
10 min ustvariti si sliko o svoji poklicni prihodnosti ustvariti si sliko o svoji poklicni prihodnosti • trši papir
• sponke

Vsebina

Uvodna igra

Pred začetkom delavnice, animatorja pripravita dve mizi ter jih uredita tako, da udeleženci lahko dobijo vtis, kot da so na Upravni enoti. Na začetku se udeležencem razdeli obrazce (različnih vrst, kar lahko nadalje uporabimo tudi za deljenje udeležencev v manjše skupine). Udeležencem se naroči naj čim prej izpolnijo obrazce, v primeru vprašanj lahko pristopijo k enemu od »uslužbencev«. Pove se jim tudi to, da naj pohitijo z izpolnjevanjem in naj nato čim prej oddajo obrazce pri okencu. Eden od animatorjev igra vlogo prijaznega uradnika, ki uživa v svojem delu, drugemu pa je delo monotono in komaj čaka, da gre lahko domov. Med tem, ko udeleženci oddajajo obrazce morata, animatorja svojo vlogo kar se da intenzivno odigrati. Po tem, ko vsi udeleženci oddajo obrazce se animatorja še enkrat predstavita in odpreta razpravo z vprašanjem; zakaj mislijo, da lahko v realnosti naletimo na podobne primere, kjer dva opravljata podobno službo, vendar jo eden z veseljem drugi, pa za grenkobo? Ali bi lahko rekli, da je prijazni uslužbenec svoje delo opravljal z veseljem, ker je za to delo talentiran oz. mu leži?

Odkrivanje talentov

Udeležencem se razdeli delovne liste in se jim naroči naj vsak napiše tri svoje talente. Enega od talentov naj nato tudi s pantomimo predstavi. Nato se udeležence sooči z vprašanji za razpravo. Ali lahko svoje talente razvijam? Kako mi lahko talenti služijo v življenju? Ali znam svoje talente uporabiti tako, da z njimi razveseljujem druge (primer)? Kako bodo moji talenti vplivali na izbiro študija?

Poklicanost in poslanstvo

Udeležence razdelimo v pare, vsak od njih se usede na drug konec učilnice (Če je udeležencev manj kot 20 se pogovarjamo v skupini). Začnemo z izhodiščno trditvijo; Bog nam je dal talente oz. talenti so na bili dani. Na tablo napišemo vprašanja: s kakšnim namenom so nam bili dani talenti? Mislite, da obstaja načrt za naše življenje? Kako ga lahko odkrijemo? Sledi nekaj minut razprave o načrtu za naše življenje, pomembno je, da se ohranja rdeča nit. Po petih minutah vsak par predstavi, svoje odgovore.

Univerza; Kar želite to dobite

Tema se začne z izjavo, da za dobro uporabo talentov potrebujemo znanje, prav tako za uresničevanje svoje poklicanosti. Vprašanje je kako bi ga pridobili? Udeleženci imajo na delovnih listih, ki so jih prejeli razpredelnico v kateri imajo navedeno veliko število predmetov. Izmed teh predmetov vsak udeleženec izbere 8 predmetov, ki se mu zdijo pomembni za razvijanje talentov in uresničevanje poklicanosti. Nato vsak izpostavi še enega ali dva predmeta, ki predstavljate področje iz katerega bi udeleženec pisal diplomsko nalogo. Po nekaj minutah tišine vsak predstavi svoj idealen predmetnik. Na koncu se z udeleženci pogovori še o tem, kako bi lahko svoje talente razvijali med študijem.

Moja sanjska služba

Udeleženci najprej na kos papirja narišejo, kako bo izgledala njihova sanjska služba. Nato naj list papirja spravijo v žep in se posvetijo vprašanjem. Po sobi se razpostavi liste z napisi Maslowih nivojev potreb. Nato se da udeležencem navodilo, da se morajo postaviti ob list, ki predstavlja odgovor na vprašanje. Vprašanja:

• Katero potrebo ti mora služba zagotovo zadovoljevati?
• Za katero ti ni nujno, da jo zadovoljuje?
• Kateri potrebi se boš najprej odpovedal?
• Kaj lahko v zameno za dobro službo pogrešaš izven službe? (manj
stika s prijatelji, manj časa za osebne konjičke…)
• Kateri potrebi so se (in se ji še) odpovedali vaši starši?

Nato se udeleženci dajo v pare in en drugemu predstavijo svojo službo s tem, da mu jo opišejo, vendar pri tem ne smejo uporabljati korenov iskane besede.

Zaključek

Za konec si vsak od udeležencev iz kartona naredi priponko na kateri poudari svoj poklicni naziv. S sponko si to priponko pripne na obleko in se nato predstavi celi skupini, s tem, da pove, kdo je, kaj zna in kaj počne. Na koncu: Iskanju na pot; udeležencem se pove, da lahko delovne liste vzamejo s seboj in ob njih razmišljajo kadar bo do sprejemali pomembne odločitve, saj lahko to kar smo danes spoznali služi kot smerokaz na poklicni poti. Poleg tega se jim zahvali za sodelovanje in jih povabi k nadaljnjem spremljanju projekta 10 Ključnih stvari, na okoli se pošlje preglednico za vpisovanje.

Opombe

1. Čustva, ki naj jih udeleženci razporedijo so v prilogi 1.2. Voditelja sliko v prilogi lahko voditelj razreže na manjše koščke in jo udeležencem ponudi kot sestavljanko.
2. Da je delavnica bolj dinamična in če prostor to dopušča, lahko voditelj pripravi posamezne dele razpredelnice na liste, ki jih potem postavlja na tla ali lepi na tablo oz. ravno površino. V tem primeru uporabi manjše listke za vsako čustvo in večje liste za opredelitev intenzitete (visoka, srednja, blaga) in za posamezne občutke.
3. Vsak član skupine lahko prispeva svojo zgodbo.
4. Nalepke udeleženci obdržijo na sebi vse do refleksije o zgodbi.
5. Pod druge na tem mestu razumemo prijatelje, starše ter druga živa bitja.
6. Primer vlog: NERGAČ – včeraj si se skregal s starši, zato si danes že ves dan slabe volje in spodbijaš vse ideje skupine; VODJA; NASPROTNIK VODJE; PROVOKATOR; SPRAŠEVALEC; STRINJAM SE Z VSEM; NE IZRAŽAM SVOJEGA MNENJA.
7. Film je dostopen tu.
8. Posnetek je dostopen na Youtube .
9. Pri izvajanju je potrebno upoštevati, da je fotogovorica sredstvo, ki pomaga k pogovoru v skupini in da voditelj ni v vlogi kritika, ampak v vlogi vzdrževalca komunikacijskega procesa, v katerem je enakovredno udeležen vsak član skupine (sam je ‘prvi med enakimi’). Ko udeleženci začnejo opisovati svoje vtise o določeni fotografiji, govorijo pravzaprav o sebi in svojih izkušnjah/doživetjih neuspehov, ki so prišla iz podzavesti v zavest ob opazovanju in analiziranju fotografije (Balažic, 2002).
10. Vsebina aktivnosti povzeta po: Seligman, Martin – Naučimo se optimizma, 2009.
11. V splošnem so udeleženci test rešili v 10 minutah.
12. Posnetek dostopen tukaj .
13. Posnetek dostopen tukaj.
14. Lahko dodajamo poljubne materiale, pomembno je le, da se vsaki skupini zagotovi enake možnosti.

Viri

• Balažic, Branko. 2002. Fotogovorica. Založba Salve.
• Bradberry, Travis in Jean Greaves. 2008. Čustvena inteligenca – kratek vodnik. Ljubljana: Založba Tuma.
• Goleman, David. 2008. Čustvena inteligenca – zakaj je pomembnejša od IQ. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba.
• Seligman, Martin. 2009. Naučimo se optimizma. Mladinska knjiga Založba.
• Weisbach, Christian. 1999. Kako razvijemo čustveno inteligenco – Razmišljajmo s srcem. Ljubljana: DZS.

Kolofon

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana

Spletna stran: www.socialna-akademija.si
Elektronski naslov: info@socialna-akademija.si
Kontakt: +386 1 439 97 95

Socialna akademija je nevladna organizacija, katere poslanstvo je mlade in odrasle spodbujati na poti njihovega odgovornega državljanstva in udejstvovanja v družbi. Socialna akademija je preko izobraževanja, raziskovanja in kulture prostor formacije mladih in odraslih za družbeno odgovorno delovanje v javni sferi, v zasebni sferi, v sferi trga in v sferi civilne družbe.

Geslo Socialne akademije – gnezdo družbenih pobud razkriva, da Socialna akademija želi biti prostor dialoga in kritične refleksije družbe na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti in skupnega dobrega.

Prepoznavne dejavnosti:
• Študij na Socialni akademiji
• Vodim, torej sem
• Multimedijski center
• Socialni teden: www.socialniteden.si
• Backpack journalism: www.bpjournalism.eu/
• 10 ključnih stvari: www.10kljucnihstvari.si